محصولات کاتالوگ
کنسرو ، کمپوت و غذاهای آماده
محصولات
فروشکمپوت آناناس تای پین 560 گرم

63000 تومان 70000

فروشکمپوت گلابی شهاب

14000 تومان 17000

فروشکنسرونخودفرنگی مشکوت

16400 تومان 17600

فروشکنسرو برگ مو بقا شیشه ای

21000 تومان 23300

فروشکنسرو قارچ مشکوه

23500 تومان 25000

فروشکنسرو تن ماهی آذین مهر خزر

15500 تومان 24500

فروشحلیم کامچین 480 گرم

21800 تومان 22900

فروشتن ماهی شیلانه 180 گرم

33000 تومان 33000

فروشسوپ مرغ و ورمیشل الیت

7500 تومان 8100

فروشکمپوت آناناس دلمونه 810 گرم

98500 تومان 120000

فروشترشی سیر سفید بقاء 580 گرم

38500 تومان 45500

فروشترشی فلفل بقا ظرف شیشه ای

22500 تومان 25200

فروشخیار شور سنتی ارس 1.5 لیتری

40000 تومان 44000

فروشکنسرو کوفته کامچین 480 گرم

31000 تومان 33000

فروشترشی سیر بقاء 580 گرم

32500 تومان 35300

فروشترشی لیته بقاء 580 گرم

21500 تومان 23900

فروشخیارشور ویژه بقاء 580 گرم

39500 تومان 42900

فروشکنسرو لوبیا قارچ مشکوه

24800 تومان 26000

فروشکنسرو عدسی مشکوه 400 گرم

12300 تومان 13200

فروشترشی بندری بقا ظرف شیشه ای

235000 تومان 25800

فروشکمپوت سیب شهاب 350 گرم

11000 تومان 15000

فروشترشی مخلوط بقاء580 گرم

20900 تومان 23900

فروشپودر کاستر تیارا tiara گرم 300

42000 تومان 48000

فروشکمپوت گلابی سوویتی 370 گرم

23000 تومان 27000

فروشترشی مخلوط بقا (2200 )کیلویی

47500 تومان 54400

فروشترشی مخلوط بقا 2200 گرمی

51500 تومان 58400

فروشکمپوت آلوئه ورا الصباح

48500 تومان 52000

فروشبقاع ترشی مخلوط 2200کیلو گرم

47500 تومان 54400

فروشکشک بادمجان کامچین 480 گرم

31000 تومان 33000

فروشکمپوت انجیر سوویتی 370 گرمی

23000 تومان 27000

فروشتن ماهی جانا 180 گرم

17500 تومان 24500