محصولات کاتالوگ
ماکارونی و رشته ها
محصولات
فروشاسپاگتی مانا 700 گرم قطر 1.4

23000 تومان 24000

فروشلازانیا مانا مقدار 500 گرم

20500 تومان 23500

فروشآرد سفید گندم آی نور 900 گرم

25500 تومان 27000

فروشرشته آشی انسی 500 گرم

20500 تومان 22000

فروشنودالیت مرغ

7000 تومان 8000

فروشماکارونی مانا پیچی

19500 تومان 19800

فروشرشته آش یاران گناباد 400 گرم

11800 تومان 12500

فروشرشته آشی سنتی آدلی 1 کیلویی

35000 تومان 43000

فروشلازانیا مانا مقدار 300 گرم

12900 تومان 13800

فروشآرد برنج آسان 300 گرم

24500 تومان 25700