محصولات کاتالوگ
محصولات
فروشمربای هویج موسوی 220 گرم

15500 تومان 16400

فروشمربای گل سرخ موسوی 220 گرم

16000 تومان 17100

فروشبقا مربای تمشک 850 گرم

42500 تومان 46200

فروشماست یونانی پگاه

27000 تومان 28000

فروشنی شیر موزی پیکولا

15000 تومان 15800

فروشخامه کالبر 200 گرمی

12800 تومان 15000

فروشعقاب ارده 600 گرم

90500 تومان 93000

فروشعسل آذر کندو 380 گرم

52000 تومان 56900

فروشکره 100 گرمی شکلی

13000 تومان 13000

فروشبقا مربای هویج 200گرم

13200 تومان 14400

فروشمربای شاه توت بقا200گرم

16200 تومان 17500

فروشمربای آلبالو چین چین 300

18500 تومان 22900

فروشماست بادمجان کاله 750 گرم

25300 تومان 26000

فروشپنیر صباح 400 گرم

19500 تومان 20000

فروشپگاه کره 250 گرم

63000 تومان 65000

فروشماست سنتی کوهساران

44000 تومان 46000

فروشمربا به بقاء 200 گرم

13000 تومان 14500

فروشکشک کامبیز 700 گرم

29800 تومان 32500

فروشمربا انجیر بقاء 850 گرمی

39800 تومان 43700

فروشسیمرغ حلوا لوکس 450 گرم

37200 تومان 42700

فروشحلوا شکری کنجدی عقاب

53000 تومان 53000

فروششیر قهوه میهن 200 سی سی

11500 تومان 12000

فروشبقا مربای گل سرخ 850 گرم

42900 تومان 46900

فروشعقاب حلوا شکری پسته 250

40000 تومان 40000

فروشبقا مربای شاه توت 760 گرم

46500 تومان 52100

فروشعقاب حلوا شکری ساده 250

34000 تومان 34000

فروششیرطالبی میهن کوچک

11500 تومان 12000

فروششیر کاکائو میهن 200 سی سی

11500 تومان 12000

فروششیر پرچرب میهن یک لیتری

29500 تومان 30000

فروشپنیر پگاه 100 گرمی کوچک

5800 تومان 6000

فروشخامه پگاه 200 گرم

13500 تومان 15000

فروشخامه میهن 200میل

24000 تومان 25000

فروشمربای آلبالو موسوی 220 گرم

18900 تومان 20300

فروشپنیر یو اف پگاه 450 گرم

19500 تومان 20000

فروشالفجر شیر عسل فلزی 430 گرم

49500 تومان 55000

فروشکاله ماست لاکتیویا 900 گرم

27200 تومان 29000

فروشاکبریان پنیر لیقوان 800گ

160000 تومان 180000

فروشصباح خامه 200 گرمی

13500 تومان 15000

فروشماست سون کاله 5 % 900گرم

33000 تومان 35900

فروشبقا مربا توت فرنگی 200گرم

14500 تومان 16200

فروشکره 50 گرمی شکلی

7000 تومان 7000

فروشپگاه کره 100 گرم

25000 تومان 26000

فروشکشک محلی 500 گرمی

11500 تومان 13000

فروششیر کاکائو میهن 1 لیتر

33000 تومان 34000

فروششکلات صبحانه کوپا 220 گرم

31500 تومان 36900

فروشکره گیاهی مهگل 250 گرم

26400 تومان 26490

فروشمیهن شیر کم چرب 1 لیتری

29500 تومان 30000

فروشموسوی مربای به 220گرم

16500 تومان 17700

فروشپنیر سفید میهن 520 گرمی

35200 تومان 36000

فروشخامه عسلی پگاه 100 گرم

6800 تومان 7000

فروشمربای انجیر موسوی 220 گرم

16900 تومان 18300

فروشکشک کامبیز 500 گرم

23500 تومان 25500

فروشچین چین مربای بالنگ 300

23500 تومان 28900

فروشمیهن شیر موز کوچک 200 سی سی

11500 تومان 12000

فروششکلات صبحانه دو رنگ شکوناب

32200 تومان 35000

فروشچین چین مربای توت فرنگی 300

20500 تومان 24900

فروشبقا مربای هویج 850 گرم

38000 تومان 42700

فروشبقا مربای آلبالو 200گرم

16500 تومان 17900

فروشمربا انجیر بقاء 200 گرمی

14000 تومان 15400

فروشعسل آذر کندو 360گ

43500 تومان 49500

فروشپنیر سفید رامک وزن 400 گرم

36500 تومان 38000

فروشمربای بالنگ موسوی 220 گرم

18900 تومان 20300

فروشمربای هویچ چین چین

17500 تومان 22900

فروشبقا مربای آلبالو 760گرم

44000 تومان 54800

فروشعسل طبیعی آذرکندو 900 گرم

132000 تومان 149900

فروشبسته حلوای گردویی ارومیه

65000 تومان 75000

فروشبقا مربای توت فرنگی 850 گرم

48000 تومان 52600

فروشبقا مربای به 850گرم

46500 تومان 51800

فروششیر پاکتی پگاه 900 گرم

14000 تومان 15000

فروشخامه کاکائو 200 گرمی پگاه

14200 تومان 15000