محصولات کاتالوگ
محصولات
فروششیرینی میکادو سئوکال 300 گرم

11000 تومان 13000 تومان

فروشنان خرمایی دیار 400 گرم

11000 تومان 13000 تومان

فروشنان باگت ساندویچی 5 عددی

4800 تومان 5500 تومان

فروشنبات سفید کیلویی

18500 تومان 20000 تومان

فروشبرنج آشی لطف نگین 900 گرم

23000 تومان 26000 تومان

فروشنبات زعفرانی کیلویی

18500 تومان 20000 تومان

فروشلوبیا چیتی لطف نگین 900 گرم

42000 تومان 45000 تومان

فروشقند شمع چی آذر 10 کیلویی

145000 تومان 155000 تومان

فروششکر پنیر گل گاو زبان لطف تبریز

11500 تومان 13000 تومان

فروشنان لواش خشک بسته بندی 1100 گرم

13000 تومان 15000 تومان

فروششیرینی پیچ انگشتی مخصوص سئوکال

11000 تومان 13000 تومان

فروشذرت فله کیلویی

27500 تومان 30000 تومان

فروششیرینی چایی لطف تبریز

10800 تومان 12000 تومان

فروشبرنج آشی فله کیلویی

20500 تومان 23000 تومان

فروششکر 3 کیلویی

40200 تومان 43500 تومان

فروشنان فطیر مغزدار 2 عددی آذربایجان

5500 تومان 6500 تومان

فروشجو پرک لطف نگین 900 گرم

10500 تومان 12000 تومان

فروشقند قانع 5 کیلویی

74500 تومان 78000 تومان

فروشلوبیا قرمز 900 گرمی

36000 تومان 38000 تومان

فروشلوبیا سفید لطف نگین 800 گرم

28000 تومان 30000 تومان

فروشنان باگت لقمه ای 5 عددی

6000 تومان 7000 تومان

فروشروغن زیتون لادن طلایی 500 میلی

63000 تومان 66000 تومان

فروشروغن زیتون لادن طلایی 250 میلی

44000 تومان 45000 تومان

فروشلپه لطف نگین 900 گرم

47000 تومان 50000 تومان

فروشروغن کنجد تصفیه شده سی سام

68000 تومان 86000 تومان

فروششکر پنیر نعناعی لطف تبریز

11500 تومان 13000 تومان

فروشعدس لطف نگین 900 گرم

32000 تومان 35000 تومان

فروشبلغور پاک شده لطف نگین 800 گرم

9000 تومان 10500 تومان

فروشنان لواش سنتی بسته بندی 6 عددی

2500 تومان 3000 تومان

فروششکر نگین تبریز 900 گرم

3245 تومان 3300 تومان

فروشقند 3 کیلویی

45000 تومان 48500 تومان

فروششیرینی نخودچی سئوکال 300 گرم

11000 تومان 13000 تومان

فروشماش سبز بسته بندی 900 گرم

28000 تومان 31000 تومان

فروشجو پاک شده لطف نگین 900 گرم

10500 تومان 12000 تومان

فروشنخود فله کیلویی

29000 تومان 33000 تومان

فروشجو فله کیلویی

10800 تومان 12000 تومان

فروشلوبیا چشم بلبلی لطف نگین 900 گرم

42500 تومان 46000 تومان

فروششکر پنیر گل محمدی لطف تبریز

11500 تومان 13000 تومان

فروششکر پنیر لطف تبریز

10800 تومان 12000 تومان

فروشعدس فله کیلویی

31000 تومان 34000 تومان

فروششکر 5 کیلویی

66800 تومان 72500 تومان

فروشلپه فله کیلویی

47500 تومان 52000 تومان

فروشنخود لطف نگین 900 گرم

33000 تومان 36000 تومان

فروشنان همبرگر 2 تایی

3900 تومان 4500 تومان

فروشروغن زیتون کریستال طلایی - 500 گرم

120000 تومان 150000 تومان

فروشروغن ذرت مازولا - 1.8 لیتر

95000 تومان 120000 تومان

فروشقند 2 کیلویی

30000 تومان 32500 تومان

فروشنان سبوسدار وایقان 2 کیلویی

19000 تومان 21000 تومان

فروششیرینی قندی سئوکال

11000 تومان 13000 تومان

فروشنخود پاک شده گلستان 900 گرمی

21900 تومان 22900 تومان