محصولات کاتالوگ
محصولات
فروشلوبیا سفید لطف نگین 800 گرم

28000 تومان 30000 تومان

فروشبرنج هندی هایلی 10 کیلویی

222000 تومان 240000 تومان

فروشبرنج هندی بخشایش 10 کلویی

213000 تومان 230000 تومان

فروشبرنج هندی مژده 10 کیلویی

239000 تومان 260000 تومان

فروشنبات زعفرانی کیلویی

18500 تومان 20000 تومان

فروششیرینی میکادو سئوکال 300 گرم

11000 تومان 13000 تومان

فروشنان باگت ساندویچی 5 عددی

6000 تومان 7000 تومان

فروشبرنج آشی فله کیلویی

21800 تومان 25000 تومان

فروششیرینی نخودچی سئوکال 300 گرم

11000 تومان 13000 تومان

فروشنخود لطف نگین 900 گرم

33000 تومان 36000 تومان

فروشلادن روغن ذرت 1.8 لیتری

132000 تومان 133500 تومان

فروشبرنج طارم ممتاز گلستان - 4.5 کیلوگرم

180000 تومان 184300 تومان

فروشجو پاک شده لطف نگین 900 گرم

10500 تومان 12000 تومان

فروشروغن ذرت مازولا - 1.8 لیتر

95000 تومان 120000 تومان

فروششکر 3 کیلویی

42000 تومان 45000 تومان

فروشنوقا خلاق گردویی 300 گرمی

24000 تومان 28000 تومان

فروشنان گاتا نک

11500 تومان 12000 تومان

فروششیرینی چایی لطف تبریز

10800 تومان 12000 تومان

فروشنخود فله کیلویی

28500 تومان 34000 تومان

فروشلوبیا چیتی لطف نگین 900 گرم

42000 تومان 45000 تومان

فروشنبات سفید کیلویی

18500 تومان 20000 تومان

فروشبرنج آشی لطف نگین 900 گرم

23000 تومان 26000 تومان

فروششکر نگین تبریز 900 گرم

3245 تومان 3300 تومان

فروشلپه لطف نگین 900 گرم

42500 تومان 46000 تومان

فروشنخود پاک شده گلستان 900 گرمی

21900 تومان 22900 تومان

فروشجو پوست کنده ترخینه مقدار 300 گرم

11500 تومان 12550 تومان

فروشنان همبرگر 2 تایی

3900 تومان 4500 تومان

فروششکر پنیر گل گاو زبان لطف تبریز

11500 تومان 13000 تومان

فروششیرینی پیچ انگشتی مخصوص سئوکال

11000 تومان 13000 تومان

فروشذرت فله کیلویی

27500 تومان 30000 تومان

فروشنان تست برکت

13500 تومان 15000 تومان

فروشعدس لطف نگین 900 گرم

32000 تومان 35000 تومان

فروششیرینی قندی سئوکال

11000 تومان 13000 تومان

فروششکر پنیر نعناعی لطف تبریز

11500 تومان 13000 تومان

فروشبلغور پاک شده لطف نگین 800 گرم

9000 تومان 10500 تومان

فروشروغن کنجد تصفیه شده سی سام

68000 تومان 86000 تومان

فروشروغن زیتون لادن طلایی 250 میلی

44000 تومان 45000 تومان

فروشنان لواش خشک بسته بندی 1100 گرم

13000 تومان 15000 تومان

فروشقند 2 کیلویی

30000 تومان 32500 تومان

فروششکر پنیر لطف تبریز

10800 تومان 12000 تومان

فروشلوبیا چشم بلبلی لطف نگین 900 گرم

42500 تومان 46000 تومان

فروشروغن زیتون لادن طلایی 500 میلی

85500 تومان 87500 تومان

فروشماش سبز بسته بندی 900 گرم

28000 تومان 31000 تومان

فروشلوبیا قرمز 900 گرمی

36000 تومان 38000 تومان

فروششکر پنیر گل محمدی لطف تبریز

11500 تومان 13000 تومان

فروشروغن زیتون کریستال طلایی - 500 گرم

120000 تومان 150000 تومان

فروشنان خرمایی دیار 400 گرم

11000 تومان 13000 تومان

فروشنان باگت لقمه ای 5 عددی

4500 تومان 5000 تومان

فروشنان فطیر مغزدار 2 عددی آذربایجان

5500 تومان 6500 تومان

فروشجو پرک لطف نگین 900 گرم

10500 تومان 12000 تومان

فروشکسمه نان شیرمال 10 تایی

10900 تومان 12000 تومان

فروشروغن ذرت و کانولا زر اویل - 1.8 لیتر

85500 تومان 89800 تومان

فروشنان سبوسدار وایقان 2 کیلویی

19000 تومان 21000 تومان

فروشنان لواش سنتی بسته بندی 6 عددی

2500 تومان 3000 تومان

فروشقند شمع چی آذر 10 کیلویی

148000 تومان 155000 تومان

فروشبرنج پاکستانی اترک 10 کیلویی

263000 تومان 280000 تومان

فروشبامیه بسته 500 گرمی

18500 تومان 22000 تومان

فروشنوقا خلاق پسته ای بسته 300 گرمی

24000 تومان 28000 تومان

فروشقند 3 کیلویی

45000 تومان 48500 تومان

فروشعدس فله کیلویی

29500 تومان 33000 تومان

فروششکر 5 کیلویی

69500 تومان 75000 تومان

فروشروغن ذرت گلدن کورن 1.8 لیتر

56500 تومان 56500 تومان

فروشلپه فله کیلویی

46000 تومان 50000 تومان

فروشنی نبات 10 تایی ماهر

12500 تومان 15000 تومان

فروشلوبیا چیتی فله کیلویی

39000 تومان 45000 تومان

فروشجو فله کیلویی

10800 تومان 12000 تومان

فروشبرنج پاکستانی طبیعت 10 کیلویی

278000 تومان 290000 تومان