محصولات کاتالوگ
ماکارونی ،رشته، آرد و خمیر ها
محصولات
فروشاسپاگتی مانا 700 گرم قطر 1.4

7500 تومان 8600 تومان

فروشرشته سوپ ورمیشل مانا 500 گرمی

6700 تومان 7360 تومان

فروشلازانیا مانا مقدار 500 گرم

22500 تومان 23000 تومان

فروشرشته پلویی سنتی آدلی 1 کیلویی

12500 تومان 14000 تومان

فروشرشته آشی سنتی زر ماکارون 5 کیلویی

63000 تومان 70000 تومان

فروشسویاسبحان 250 گرم

3700 تومان 3800 تومان

فروشماکارونی پروانه کوچک مانا 500 گرمی

8500 تومان 8990 تومان

فروشماکارونی مانا پیچی

6700 تومان 7360 تومان

فروشخمیر پیتزای نیمه آماده مارسا

11500 تومان 17000 تومان

فروشنودالیت مرغ

4800 تومان 6000 تومان

فروشنودالیت سبزیجات

4800 تومان 6000 تومان

فروشرشته آشی سنتی آدلی 1 کیلویی

12500 تومان 14000 تومان

فروشسویا فله کیلویی

31000 تومان 35000 تومان

فروشلازانیا مانا مقدار 300 گرم

13800 تومان 14500 تومان

فروشنودالیت گوشت

4800 تومان 6000 تومان

فروشآرد برنج آسان 300 گرم

12500 تومان 16400 تومان

فروشرشته آشی سنتی سید خانم 900 گرمی

10900 تومان 14000 تومان

فروشماکارونی سیم تلفنی مانا 500 گرم

6700 تومان 7360 تومان

فروشآرد سوخاری آسان مقدار 150 گرم

7900 تومان 9600 تومان

فروشاسپاگتی 1.2 مک 700 گرم

7600 تومان 8600 تومان

فروشماکارونی بریده مانا 500 گرمی

6700 تومان 7360 تومان

فروشآرد سوخاری هاتی کارا مقدار 300 گرم

12000 تومان 13500 تومان

فروشاسپاگتی 1.5 زر ماکارون 700 گرم َ

7900 تومان 8600 تومان

فروشزر ماکارون فرمی آلفابت 500 گرم

6700 تومان 7360 تومان