محصولات کاتالوگ
سس و رب
محصولات
فروشسس کچاب موشکی تند دلپذیر

13500 تومان 14500 تومان

فروشسس کچاپ تند تبرک 300 گرم

4500 تومان 5950 تومان

فروشسس هزار جزیره مهرام 450 گرم

12100 تومان 13000 تومان

فروشسس مایونز تبرک 900 گرمی

21500 تومان 25400 تومان

فروشسس مایونز بیژن - 260 گرم

7300 تومان 7800 تومان

فروشسس مایونز بیژن وزن 460 گرم

11900 تومان 12900 تومان

فروشسس مایونز دلپذیر 454 گرم

14500 تومان 15800 تومان

فروشسس رنچ مهرام مقدار 430 گرم

13600 تومان 14500 تومان

فروشسس مایونز مهرام 300 گرم

10000 تومان 11000 تومان

فروشسس مایونز تبرک 200 گرم

6800 تومان 7300 تومان

فروشرب قوطی گوجه فرنگی سانیا 4300 گرم

85500 تومان 109900 تومان

فروشسس رنچ دلپذیر 454 گرم

13700 تومان 14500 تومان

فروشسس کچاپ تند کیمبال 460 گرم

13900 تومان 15500 تومان

فروشسس مایونز موشکی دلپذیر

13600 تومان 14800 تومان

فروشسس گوجه فرنگی کتابی مهرام 400 گرم

11300 تومان 12000 تومان

فروشمهرام سس مایونز 450 گرمی

14500 تومان 15500 تومان

فروشسس مایونز مهرام 240 گرمی

8200 تومان 9000 تومان

فروشرب گوجه فرنگی فلزی مکنزی 400 گرم

10500 تومان 13500 تومان

فروشسس مایونز 630 گرم مهرام

19800 تومان 21000 تومان

فروشرب گوجه فرنگی فلزی اویلا 800 گرم

17000 تومان 18950 تومان

فروشرب فلزی مکنزی 800 گرم

15300 تومان 19900 تومان

فروشسس مایونز مهرام 970 گرمی

29500 تومان 31000 تومان

فروشسس گوجه فرنگی کیمبال مقدار 460 گرم

13900 تومان 15500 تومان

فروشسس فرانسوی مهرام 440 گرم

12100 تومان 13000 تومان

فروشسس گوجه فرنگی بیژن وزن 550 گرم

12500 تومان 13500 تومان

فروشسس کچاپ ساده تبرک 300 گرم

4500 تومان 5950 تومان

فروشسس ساندویچ مهرام مقدار 300 گرم

11000 تومان 12000 تومان

فروشسس سویا عربی

28500 تومان 31000 تومان

فروشسس کچاب کتابی دلپذیر 700 گرم

18100 تومان 19500 تومان

فروشرب شیشه ای گوجه فرنگی سانیا 700 گرم

15500 تومان 18250 تومان

فروشرب گوجه فرنگی مکنزی - 1500 گرم

26500 تومان 30000 تومان

فروشسس گوجه فرنگی هالوپینو مهرام

13200 تومان 14000 تومان

فروشسس لیمو دلپذیر

13200 تومان 14000 تومان

فروشسس گوجه فرنگی خرسی مهرام 500گرم

12900 تومان 13800 تومان

فروشرب شیشه ای گوجه فرنگی سانیا 1600 گرم

36800 تومان 46450 تومان

فروشمهرام سس باربیکیو 420 گرم

15500 تومان 16500 تومان

فروشسس هزار جزیره کیمبال مقدار 460 گرم

13900 تومان 15500 تومان

فروشسس هزار جزیره دلپذیر

12700 تومان 13500 تومان

فروشسس کچاب موشکی دلپذیر

12000 تومان 13000 تومان

فروشسس فرانسوی دلپذیر

12700 تومان 13500 تومان

فروشسس مایونز متوسط تبرک 430 گرم

12500 تومان 13800 تومان

فروشسس گوجه فرنگی موشکی دلپذیر 712 گرمی

17900 تومان 19500 تومان

فروشسس مایونز مهرام 1400 گرمی

39500 تومان 41000 تومان

فروشسس فرانسوی بیژن - 260 گرم

7000 تومان 7600 تومان

فروشسس سزار دلپذیر - 470 گرم

20000 تومان 21500 تومان

فروشسس مایونز کم چرب کیمبال مقدار 460 گرم

13900 تومان 15500 تومان

فروشسس گوجه فرنگی بیژن مقدار 290 گرم

7300 تومان 8000 تومان

فروشسس مایونز کم چرب تبرک

5500 تومان 5950 تومان

فروشرب قوطی گوجه فرنگی سانیا 800 گرم

18000 تومان 22700 تومان

فروشسس مایونز دلپذیر 1840 گرمی

44800 تومان 47500 تومان

فروشرب فلزی ایلیکا 800 گرم

15900 تومان 18500 تومان

فروشسس خردل ملایم مهرام

11300 تومان 12000 تومان